حسنی مبارک، رئیس جمهور خودکامه مصر در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کرده و در حال رای دادن است.