به گزارش افکارنیوز ، "ناصر المانع" سخنگوی دولت انتقالی لیبی در گفتوگو با فارس در طرابلس ، از کشف سر نخهای جدیدی در رابطە با سرنوشت امام موسی صدر و یارانش ، خبر داد.

وی اظهار داشت: طبق اطلاعاتی کە از اسناد ادارە امنیت رژیم قذافی کسب شدە است، امام موسی صدر و یارانش توسط نیروهای سرکوب گر قذافی بە شهادت رسیدەاند.

المانع افزود: هفتە گذشتە یک گور جمعی را در طرابلس کشف شد، پس از انجام تحقیقات و با توجە بە اسناد موجودی کە در اختیار داشتیم، احتمالا وجود جسد امام موسی صدر در این گور بسیار زیاد است، بە همین منظور تکەای از پارچەهای مذکور و استخوانهای داخل گور را برای شناسایی از طریق آزمایش دی ان ای به بیمارستان مرکزی طرابلس تحویل دادەایم.

سخنگوی دولت انتقالی لیبی تصریح کرد: بررسی های اولیە نشان می دهد، جسد ١٢ نفر در این گور جمعی وجود دارد و قدمت آن نیز بە ۴ سال بعد از ناپدید شدن امام موسی صدر باز می گردد.

المانع با تاکید بر اینکە تا زمانی کە نتیجە آزمایش دی ان ای بیمارستان طرابلس طرابلس اعلام نشود، اطلاعات موجود موثق نخواهد بود، تصریح کرد: در روزهای آیندە اطلاعات بیشتری را منتشر خواهیم کرد.

وی گفت: با توجە بە محبوبیت امام موسی صدر در جهان اسلام و اهمیت این موضوع، دولت انتقالی لیبی از زمان تاسیس خود، با جدیت هر چە تمام در پی کشف سرنوشت امام موسی صدر بودە است و تاکنون هر چە در توان ما بودە است را انجام دادەایم.از سوی دیگر " عدنان منصور " وزیر خارجه لبنان دیروز شایعات مطرح شده در مورد پیدا کردن پیکر امام موسی صدر در لیبی را رد و تاکید کرد که اگر این موضوع صحیح بود به صورت رسمی اعلام می شد.وی در تماس تلفنی با شبکه تلویزیونی المنار اعلام کرد که هیئت لبنانی موجود در لیبی اوضاع را از مقامات لیبی دنبال می کند و تازه ترین حوادثبه وجود آمده را پیگیری می کند. منصور گفت که تحقیقات در زمینه کشف سرنوشت امام موسی صدر و دو همراه وی ادامه دارد.وزیر خارجه لبنان گفت: مطالبی که در مورد مرگ امام موسی صدر و یافتن پیکر وی مطرح شده، صحیح نیست.وی ابراز داشت که تنها طرف مختار برای اعلام هر موضوع مرتبط با امام موسی صدر مقامات لبنانی و لیبیایی به صورت مشترک هستند که در این زمینه تحقیق می کنند.پیش از این روزنامه اللواء لبنان مدعی شد امام موسی صدر و همراهانش از دنیا رفته اند و سفر آینده " عدنان منصور " وزیر خارجه لبنان به لیبی نیز در راستای مقدمه سازی برای اعلام خبر مرگ وی است." حسن یعقوب " نماینده سابق پارلمان لبنان و فرزند یار امام موسی صدر در گفتگو با روزنامه النهار کویت اعلام کرد، تمام داستانهایی که در زمینه مرگ امام موسی صدر و دو همراه وی منتشر شده دروغ و مشکوک است و مجموعه ای از اخبار و اطلاعات و سر نخ ها وجود دارد که نشان می دهد آنها همچنان زنده هستند.