به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، شامگاە گذشتە ، "زانا محمد صالح" فرماندار شهر سلیمانیە کردستان عراق، کە هفتە گذشتە به اتهام فساد مالی از جمله رشوه خواری و واگذاری زمین به صورت غیرقانونی بازداشت شده بود ، در بازداشگاە نیروهای امنیتی سلیمانیە بە دلایل نامعلومی خودکشی کرد.

هفتە گذشتە دادگاە شهر سلیمانیە بە اتهام فساد مالی و گرفتن رشوە، حکم دستگیری فرماندار این شهر را صادر کرد و ساعاتی بعد نیروهای امنیتی " زانا محمد صالح " را در محل کار و در ساختمان فرمانداری این شهر دستگیر کردە و برای انجام تحقیقات بە بازداشتگاە منتقل کردند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، در حالی کە هنوز تحقیقات بازپرس ویژە این پروندە تکمیل نشدە و اتهامات علیە آقای محمد صالح نیز ثابت نشدە است، وی شامگاە گذشتە در بازداشتگاە شهر سلیمانیە با استفادە از کابل تلویزیون، خودکشی کرد.


نمایندگان عضو فراکسیون احزاب اپوزیسیون پارلمان منطقە کردستان عراق نیز با انتشار بیانیەای خواستار تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی ابعاد مرگ فرماندار سلیمانیه شدند.

"زانا محمد صالح" از سال ٢ ٧ تاکنون فرماندار سلیمانیە است و عضو برجستە حزب اتحادیە میهنی کردستان ، (حزب حاکم کردستان عراق) محسوب می شود.