روایت رویترز از احتمال افزایش تنش‌ها در آمریکا را در این فیلم ببینید.