خشونت پلیس آمریکا علیه معترضان به نژادپرستی در "پورتلند" برای چندمین شب ادامه دارد.