هشدار فرماندار "نیوجرسی" درباره افزایش تلفات کرونا در آمریکا با ادامه اعتراضات ؛ تعداد مبتلایان افزایش خواهد یافت؛ امیدوارم آمادگی کنترل تلفات را داشته باشیم.