مادر "جوان آمریکایی" که پلیس فرزندش را کشت : چهار روز صبر کردم تا جنازه فرزندم را ببینم؛ خدا می‌داند در این مدت چه شرایط فلاکت‌باری داشتم!