«درن واکر» فعال اجتماعی و مدیر مؤسسه عدالتخواهی "فورد" با تأکید بر اینکه نژادپرستی در آمریکا سیستماتیک و سازمان‌یافته است، گفت: قتل جورج فلوید یک اتفاق نبود، بلکه ادامه یک لیست طولانی از کشته‌شدگان در سالیان متمادی بود.