خاخام الیزر کاشتیل، رئیس آکادمی نظامی بنی‌دیوید رژیم صهیونیستی : حتی اگر مردم غزه به ما گل بدهند و برای ما قلب بفرستند، بازهم وظیفه ماست که به آنها حمله کنیم و آنرا به تسخیر خود در آوریم!