واکنش عصبی ترامپ به آتش زدن مجسمه نماد برده‌داری در واشنگتن توسط معترضان : پلیس واشنگتن فقط کنار ایستاد و پایین کشیدن و آتش زدن مجسمه را نگاه کرد. این افراد باید بلافاصله دستگیر شوند. این یک ننگ برای آمریکاست.