تصاویری از خشونت شدید پلیس فرانسه علیه معترضان را ببینید.