به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، روزنامه "نویه زوریخه سایتونگ" در گزارشی نوشت: در ایتالیا لیست افرادی که با خودکشی به زندگی خود خاتمه می دهند افزایش پیدا کرده است و روز به روز هم تعداد آنها بیشتر می شود. این احتمال داده می شود که چنین اقدامات از سر ناامیدی به شرایط سخت اقتصادی و بحران و سیاستهای ریاضتی ربط داشته باشد.

چند هفته ای است که مطبوعات ایتالیایی تقریبا روزانه خبرهایی را از خودکشی شهروندان ایتالیایی منتشر می کنند. چند روز پیش خودسوزی دو مرد در این کشور عموم مردم را شوک زده کرد. در " بولونیا یک کارگر ایتالیایی ۵۸ ساله بعد از نوشتن چندین نامه خداحافظی خود را در اتومبیلش سوزاند. این مرد به دلیل عقب افتادن مالیاتش که حدود ۱۲۵ هزار فرانک است قرار بود پای میز محاکمه برود.

چند روز بعد از آن نیز یک کارگر مراکشی در " ورونای " ایتالیا در خیابان خود را سوزاند. همچنین یک بازنشسته ۷۸ ساله به دلیل گرفتاریهای مالی جان خود را گرفت. بر اساس گزارشهای منتشر شده یک زن پیر ایتالیایی نیز از بالکن منزلش خود را به علت کم شدن حقوق بازنشستگی به پائین انداخت و خودکشی کرد.

این روزنامه سوئیسی در ادامه این گزارش نوشت: آمار خودکشی در ایتالیا تحت فشار بحران روزافزون در این کشور که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده به شدت افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار منتشر شده از طرف اتحادیه صنعتی CGIA در ایتالیا بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ شمار خودکشی ها یی که به دلیل مسائل مالی در این کشور اتفاق افتاده حدود ۲۴.۶ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس تنها در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۰۰۰ کارگر و کارفرما خود را در ایتالیا کشتند که ۲۴ درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ افزایش داشته است. این اتحادیه از حکومت در رم درخواست کرده تا با تاسیس یک صندوق حمایت از ایتالیاییها که به دلیل بحران گرفتار شده اند از این روند افزایش خودکشی در کشور جلوگیری به عمل آورد.

رئیس حزب چپ میانه رو ایتالیای ارزشها نیز "ماریو مونتی" نخست وزیر کشورش و سیاستهای ریاضت اقتصادی سرسختانه ای که در پیش گرفته است را در به وجود آمدن چنین شرایطی در ایتالیا مسئول دانسته است. وی اظهار داشته است که همواره ایتالیاییهای بیشتری بی پول می شوند و گناه آن به گردن مونتی است. سخنان این سیاستمدار ایتالیایی انتقادات سختی را در محافل حکومتی علیه نخست وزیر ایتالیا به وجود آورده است.