پاسخ یک شهروند آمریکایی درباره ماسک زدن؛ماسک نمیزنم چون کشور من یک کشور آزاد است!