به گزارش افکارنیوز ، مهر به الیوم السابع، محمد البرادعی یکی از موسسان حزب الثوره اعلام کرد: یکی از مهمترین اهداف تاسیس حزب الثوره مشارکت شهروندان مصری در تمامی امور کشور است.

وی افزود: ما انقلاب بزرگی را به وجود آوردیم اما این انقلاب به دلیل سوء نیت و جهل برخی به طور کامل از مسیر خود منحرف شد. من امیدوارم حزب الثوره تمامی مصری ها را با هر فکر و عقیده ای را در آغوش خود پذیرا باشد.

البرادعی خاطرنشان کرد: ما باید به جوانان مصری فرصت یادگیری و کسب مهارت از سرتاسر جهان را بدهیم و امیدواریم ۵ میلیون عضو در حزب الثوره داشته باشیم تا بتوانیم یک قدرت واقعی و موثر باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به الیوم السابع، محمد البرادعی یکی از موسسان حزب الثوره اعلام کرد: یکی از مهمترین اهداف تاسیس حزب الثوره مشارکت شهروندان مصری در تمامی امور کشور است.

وی افزود: ما انقلاب بزرگی را به وجود آوردیم اما این انقلاب به دلیل سوء نیت و جهل برخی به طور کامل از مسیر خود منحرف شد. من امیدوارم حزب الثوره تمامی مصری ها را با هر فکر و عقیده ای را در آغوش خود پذیرا باشد.

البرادعی خاطرنشان کرد: ما باید به جوانان مصری فرصت یادگیری و کسب مهارت از سرتاسر جهان را بدهیم و امیدواریم ۵ میلیون عضو در حزب الثوره داشته باشیم تا بتوانیم یک قدرت واقعی و موثر باشیم.