آخرین خبرها و نظر سنجی ها نشان می دهد که نیکلاسارکوزی، رئیس جمهور فعلی این کشور نتوانسته در دوران خدمت خود موفقیت چندانی در مهار بیکاری و رشد اقتصادی داشته باشد.هر چند خود سارکوزی معتقد است که فرانسه در حال حاضر به رهبری کارکشته نیاز دارد(منظور ایشان از کارکشته خودش است احتمالاً) و رقیب سوسیالیست وی به درد تصدی پست ریاست جمهوری نمی‌خورد، اما نظر سنجی ها نشان می‌دهد وی شانس زیادی برای انتخاب شدن ندارد.

از آنجائیکه هر نامزد باید بیش ازنیمی از آراء را به خود اختصاص دهد تا رییس جمهور فرانسه شود و ممکن است چنین اتفاقی با توجه به نزدیکی آرای رقبا رخ ندهد، بهاحتمال زیاد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم کشیده خواهد شد. انتخاباتی که بهنظر نمی رسد سارکوزی برنده آن باشد.