به گزارش افکارنیوز،"حسین علی" عضو کمسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتوگو با فارس در بغداد ، "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیە را یک معادلە سعودی - آمریکایی در عراق دانست.

وی افزود: تمامی اقدامات و عملکرد علاوی در چند سال گذشتە در راستای پروژەهای دو کشور عربستان سعودی و آمریکا بودە است و منافع این دو کشور را در عراق در نظر گرفتە است.

این مقام امنیتی عراق بە کمک های مالی عربستان سعودی بە فهرست العراقیە در زمان انتخابات پارلمان عراق اشارە کرد و گفت: کمک های میلیونی سران ریاض بە شخص علاوی و فهرست العراقیە بر کسی پوشیدە نیست و قاعدتا علاوی هم در مقابل اقداماتی را برای عربستان انجام دادە است.

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اتهامات اخیر رئیس فهرست العراقیە علیە ایران را مردود دانست و تصریح کرد: ایران نیازی بە ترور علاوی ندارد و این یک فرضیە مردود است.

ایاد علاوی " در گفت‌وگو با روزنامه مصری " روز الیوسف " ایران را به برنامه ریزی برای ترور خودش متهم کردە و مدعی شد که سپاه پاسداران ایران برای ترور من برنامه‌ریزی کردە است.

عضو کمسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق ضمن رد ادعای علاوی، بازیچە شدن عراق و دخالت ایران در امور داخلی این کشور را بی‌اساس خواند و تصریح کرد: عراق کشوری مستقل است کە در تمامی حوزه‌ها استقلال خود را حفظ کردە است.

علاوی همچنین در ادامه اتهامات خود علیه ایران مدعی شده بود: ایران برای پرکردن خلاء بعد از عقب نشینی مصر و عراق به علت اوضاع اقتصادی و سیاسی کنونی تلاش می کند و منطقه را برهم می زند و در امور آن دخالت می کند.