سرویس بین الملل افکار نیوز -

طرح رییس جمهور آرژانتین برای ملی کردن اکثریت سهام بزرگترین شرکت نفتی این کشور با استقبال مجلس سنا روبه رو شد. تصویب این طرح توسط سنا خشم سرمایه گذاران خارجی در این کشور را در پی داشت.

۶۳ نفر از اعضای سنا به نفع بازپسگیری اکثر سهام این کشور از خارجیها رأی دادند و این طرح تنها ۳ نفر مخالف و ۲ رآی ممتنع داشت.

به گزارش افکار نیوز به نقل از الجزیزه، کریستینا فرناندز دوکیرچنر، رییس جمهور این کشور، هفتهء گذشته از طرح خود برای ملی کردن ۵۱ درصد سهام شرکت نفتی بزرگ این کشور که از دههء ۱۹۹۰ متعلق به شرکت بزرگ اسپانیایی رپسول بود پرده برداشت. دوکیرچنر این شرکت اسپانیایی را متهم به استفادهء بیرویه از نفت این کشور و هماهنگ نکردن سود دهی اش با نیازهای کشور آرژانتین کرد.

همچنین اسپانیا می گوید که آرژانتین به روشی غیرمنطقی سوبسیدهای خود را تغییر داد است و مالیات بر صادرات را از سال ۲۰۰۳ برای جلوگیری از رشد این شرکت افزایش داده است.

تنها در دو ماه گذشته شرکت رپسول در حدود ۲۳ میلیون بشکهء نفتی از آرژانتین برداشت کرد که این مقدار می توانست درآمد نفتی کشور آرژانتین را در طول یک دهه دوبرابر کند. در عین حال شرکت اسپانیایی می گوید که او در حدود ۲۵ بیلیون دلار در سال برای گسترش خود هزینه کرده بود و اگر آرژانتین می خواهد جذب سرمایهء خارجی را افزایش دهد باید برخی از سیاستهای خود را تعدیل کند.

این بازپسگیری شرکت نفتی آرژانتین در آمریکای جنوبی عملی بسیار محبوب بوده است و باعثافتخار مردم آمریکای جنوبی شده است هر چند که این کشور از سوی اتحادیهء اروپا بارها برای انجام این کار تحدید شد و حتی هنوز این ترس وجود دارد که نتواند به خوبی با عواقب سخت این ایستادگی مواجه شود.