به گزارش افکارنیوز،

از امروز تمام کودکان واجد شرایط دریافت واکسن فلج اطفال ، واکسن دو ظرفیتی دریافت می کنند.

مدیرگروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هدف از اجرای این طرح را کاهش بار بیماری فلج اطفال ناشی از واکسن ، کاهش موارد پولیوی ویروسی ناشی از واکسن و کاهش بیماری پولیومیلیت (فلج اطفال) در کشور و دنیا عنوان کرد .

مجید شایسته گفت: تمام واکسن های سه ظرفیتی فلج اطفال از مراکز و پایگاه های بهداشتی استان جمع آوری و امحاء می شود.

کودکانی در ماه های قبل واکسن سه ظرفیتی دریافت کردند هم اکنون نیاز به دریافت واکسن دوظرفیتی ندارند