به گزارش افکارنیوز،

صبح امروز در دیدارهای جداگانه ای دکترشفیعی رئیس دانشگاه بزرگمهر قاین ودکترثقفی رئیس دانشگاه پیام نور استان به همراه رئیس دانشگاه پیام نور قاین با فلاحتی نماینده مردم قاینات وزیرکوه  دیداروگزاشاتی از وضعیت دانشگاههای قاین ارائه نمودند.

شفیعی رئیس دانشگاه بزرگمهر قاین با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دراین دانشگاه به دنبال ایجاد زیرساخت بودیم گفت: خوشبختانه زیرساخت های لازم برا ی دانشگاه فراهم شده است وبراساس برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدتی که برای دانشگاه درنظرداریم برخی از خواسته های ما در این مدت به سوی عملیاتی شدن پیش رفته است.

رئیس دانشگاه بزرگمهر قاین اظهارداشت: در بعد فیزیکی نیز تاحدودی از برنامه ها محقق شد وبراساس برنامه ای که باید تامهر93پروژه ها به مرحله اجرا می رسید به طور کامل تحقق نیافت ودلیلش هم برخی از همراهی نکردن ها در شهرستان بود.

وی افزود:خواسته ما این است که همدلی وهمکاری در شهرستان بیشتر شود واین تفکر باید ایجادشود که کسی که برای دانشگاه زحمت می کشد برای شخص خاصی نیست بلکه برای شهر زحمت می کشدوفضای دانشگاه به هرجایی برسد یک آبادی برای شهراست.

وی باارائه گزارشی ازفعالیت های دانشگاه بزرگمهر قاین گفت: درحال حاضر نزدیک 1000دانشجو در 3دانشکده در9گرایش کارشناسی و3گرایش کارشناسی ناپیوسته فعال هستند وبه دنبال رشته گرایش های جدید وتحصیلات تکمیلی هستیم هرچند یک سری خلاء های در سازمان و وزارت برای اخذ این مجوز ها داریم  که خواستار تسریع وهماهنگی  در انجام این کارهستیم.

شفیعی گفت:دراین دانشگاه 20نفر به عنوان هیئت علمی ثابت دانشگاه و2نفر بورس هستند وهرروز به تعداد آنها اضافه می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 12هزارمترمربع از فضای دانشگاه در حال بهره برداری است ودوفازدیگر به متراژ10هزارمترمربع در دست مطالعه است وفضای ورزشی به میزان 1500مترمربع دردستور کار شروع به ساخت قراردارد وان شاء الله تا بهمن ماه به بهره برداری خواهدرسیدگفت: مسجدی به متراژ500مترمربع نیز ددستور ساخت قراردارد وبرای ساخت وتکمیل آن نیازمند کمک های خیرین هستیم.

بدرقه مدیر در قاین منصفانه باشد

رئیس دانشگاه بزرگمهر قاین ضمن تقدیر وتشکر از مردم شهرستان ومسئولین گفت:خواسته من از مردم ومسئولین این است که وقتی مدیری را در شهرستان داریم که به هرنوعی می خواهد از شهر خارج شودخروجش ازشهرستان با خاطره ای خوش باشد نه اینکه خاطره ای تلخ برایش رقم بزنیم.

وی در خصوص فعالیت های فرهنگی از کسب رتبه برتر کشوری توسط بسیج دانشجویی این دانشگاه،کسب رتبه های برتر ITتوسط دانشجویان این دانشگاه درسطح استان،کسب رتبه های برتر هنری و..ازجمله موفقیت های این دانشگاه بوده است وخواسته ما این است که در شهرستان هم به این دانشجویان بها داده شود ووقتی به عنوان مثال بسیج دانشجویی دانشگاه بزرگمهرقاین  حائز رتبه کشوری می شوددر شورای اداری یا نماز جمعه حداقل از فرمانده پایگاه تشکر شود چراکه این کارها برای دانشگاههای شهرهای کوچکی که از لحاظ ساختار اداری وبرنامه ای  هیچ تفاوتی با کلان دانشگاهها ندارند جای افتخاراست  ویا تیم های کامپیوتری در استان درکنار دانشگاههای باتجربه حائز رتبه  می شوندحداقل ترین کار این است که مثلا در نمازجمعه یک تجلیلی انجام شودویه این افراد بهاداده شودویا سایر برنامه ها از جمله اردوهای جهادی که امسال توسط دانشجویان این دانشگاه به زودی انجام خواهد شد بهتر است که دیده شود و... این مطالبه ماست که اگر فعالیتی می شود به خاطر دلگرمی خود دانشجویان مورد توجه مسئولین قرارگیرد

درادامه این دیدارها ثقفی رئیس دانشگاه پیام نور استان به همراه جمعی ازکارکنان دانشگاه پیام نور قاین با نماینده مردم قاینات وزیرکوه دیدار کردند.

وی گفت: شهرستان قاینات وزیرکوه 4دانشگاه پیام نور داردو2500دانشجو دردانشگاههای این شهرستان ها  مشغول به فعالیت هستند واین دانشگاهها30کارمند و15هیئت علمی رادرخود جا داده اند وتمامی رشته های  کارشناسی وارشددردانشگاهها هست وهدف توسعه رشته های تکمیلی دانشگاه پیام نور است.

ثقفی بااشاره به برخی شایعات مبنی برتعطیلی دانشگاهها ی پیام نور در سطح کشورو درخراسان جنوبی گفت: ادغام وتجمیع وتعطیلی دانشگاهی که نگرانی مردم است درخراسان جنوبینیست واین برنامه را دراستان نداریم وکمبود دانشجو بافراهم نمودن روش های جدید تحصیل از طریق راههای جایگزین اینترنت وتلویزیون وفضایمجازی جبران خواهد شد وتا زمانی که حتی یک دانشجو همدانشگاههای پیام نور داشته باشد به کار خود ادامه خواهد داد .

وی با درخواست از نماینده مردم قاینت وزیرکوه وعضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس گفت:شرایط جذب دانشجو در مقاطع  ارشد ودکترا بسیار سخت گیرانه است وضوابط این دانشگاه با دانشگاه تهران برابراست د رصورتی که ماحق نداریم هیئت علمی به تعداد این دانشگاهها داشته باشیم وبسیاری از برنامه های دیگر اما در صورت جذب دانشجو درارشد ودکترا شرایط با دانشگاه تهران ودانشگاههای دولتی است  سنجیده می شودوخواسته ما این است که عدالت آموزشی در توسعه آموزش عالی رعایت شود

وی افزود:محرومیت زدایی از جانب آموزش عالی دردانشگاههای پیام نور بوده است وماندگاری درروستاها تقویت شده است وبه دنبال درآمد زدایی در دانشگاه نبوده ایم وبا این شرایط واعضای هیئت علمی که صادقانه کار می کنند وتوسعه وپیشرفت در آموزش عالی دردستور کاراست ،درست نیست سهم  دانشگاه پیام نور نادیده گرفته شودواین  شاخصه ها باید برابر یک دانشگاه تمام وقت روزانه وبا همه امکانات باشدوبرای ما سخت است .

وی افزود:12رشته کارشناسی ارشد در سطح استان داریم و5رشته دیگر درخواست شده ودرفرایند بررسی تایید شده است ومجوز قطعی به دانشگاه اعلام نشده است وامسال نتوانستیم دانشجو از طریق دفترچه ها جذب کنیم که 2رشته مربوط به قاین و3رشته مربوط به بیرجند است واگر مجوز این 5رشته گرفته شود بسیار خوب است وبه نفع موقعیت شهرستان است وهمه شرایط برابر دستورالعمل ها در دانشگاه قاین وبیرجند اماده شده است وخواستار تسریع دراین امر هستیم

 

ثقفی درادامه گفت:امسال به نسل سوم دانشگاهها یعنی دانشگاههای کارآفرین ونوآور ورود کرده ایم وبحث اشتغال مد نظر بوده واینکه خروجی دانشگاهها مناسب با اشتغال باشد وبرابر پیگیری هایی که انجام شده اولین مجور راه اندازی مرکز نوآوری وکارآفرینی گرفته شده است واین مرکز برای اولین باردر کشور درخراسان جنوبی راه اندازی شود

وی افزود:یک  کار عملی واقدام عملی در خصوص خواسته های مردم که راه اندازی پژوهشکده زرشک وزعفران به شدت پیگیر هستیم وضوابط ایجاد پژوهشکده هم بسیار دراین مناطق سخت است و1میلیاردتومان هم برای تجهیزات ازمایشگاهی قول هزینه داده شده است وخواستار پیگیری این موضوع نیز هستیم.

فلاحتی نماینده مردم قاینات وزیرکوه در این دیدارها بیان داشت: دانشگاه از زیرساخت های بااهمیت هرمجموعه  اجتماعی است وهر چه بیشتر توجه شود بازهم جای کاردارد

وی افزود:اگر همه نهادها وادارات شبانه روزی برای دانشگاه کارکنند بازهم کم است ،چون پرداختن به توسعه دانشگاه دررشد وتوسعه دانشگاه  به مجموعه شهرستان کمک می کند.

فلاحتی گفت:اکثرتوسعه های شهری ریشه در تاسیس دانشگاه در شهرستان دارد ودر نهایت هدف دانشگاه تربیت نیروی متعهد وبه نفع جامع است

وی با توصیه به مسئولین شهرستان گفت:خواسته ما این است که ادارات در حد توان برای رفع مشکلات در انتظار دانشگاههاکمک کنند

 نماینده مردم قاینات وزیرکوه گفت:سند توسعه دانشگاه وظرفیت بخشی،تکمیل هیئت علمی و..باید دغدغه رئیس دانشگاه باشد.

وی گفت: تشکیل حامیان دانشگاه از جمله راه کارهایی است که می تواند درحل برخی ازمشکلات و امورات دانشگاه مهم باشد

فلاحتی بابیان اینکه توسعه علم ودانش ربطی به گرایشات سیاسی ومنطقه ای ندارد گفت: دانشگاههابایدبه فرمایش حضرت آقا به جوانان با روحیه وانقلابی ومعنوی بهاداده وبرای این جوانان واساتید انقلابی میدان فعالیت در دانشگاهها بیشتر بازشود.

نماینده قاینات وزیرکوه گفت:توسعه هرجامعه ای به بحث های آموزشی برمی گردد ودانشگاه  پیام نور با توجه به سبقه وتلاش کارنامه قابل قبولی دارد وبه دور از هرگونه حواشی ومسائل سیاسی وبه دور از هرگونه تنش  درونی در مجموع حرکتش خوب بوده است واینکه برخی بی مهری ها پیام نور در چند سال اخیر مطرح شده است گفت: استان ما ازاین تنش ها به دور بوده است وباید تقویت شود

وی بیان داشت:اینکه در سطح کلان گفته می شود توسعه دانشگاهها وفارغ التحصیلان زیاد بیکاری را به دنبال دارداین موضوع قابل قبول نیست و دانشگاه نقش آموزشی وپرورشی درجامعه دارد واینکه متولیان امر نتوانسته اند استفاده کنند برگردن دانشگاهها نیست

وی قول پیگیری برای راه اندازی پژوهشکده وهمچنین تسریع در امرافزایش رشته های ارشد ودکترا رابا همکاری سایر نمایندگان استان راداد.