به گزارش افکارنیوز،

به نقل ازنسیم قائن ، فلاحتی نماینده مردم قاینات وزیرکوه در نشست خبری با اصحاب رسانه بابیان اینکه کار رسانه ای وخبر در شهرستان قاین کار سختی است واز یک طرف درآمدی ندارد واز طرف دیگر توقعات خاصی دربین مردم ومسئولین ادارات وجود دارد واز طرفی به عنوان رسالت خبرنگاری باید انعکاس دهنده مشکلات واقعی جامعه وبه صورت منصفانه باشد واینها تلفیق که می شود کاررا برای شما سخت می کند.

نماینده مردم قاینات وزیرکوه اظهارداشت:بیش از16سال است که منطقه ما راخشکسالی در برگرفته وبحران آب را داریم ومیانگین بارندگی بسیار پایین است ودر شهرستان قاین میانگین بارندگی در سال زراعی جاری کمتراز90میلیمتر بوده است ونبود بارندگی مستمر کاهش سفره های آب زیرزمینی را در برداشته است.

 وی افزود: خشکسالی ها برپیکره اجتماعی ما زیان فراوانی می زند وشاهد مهاجرت از بسیاری از روستا هابه سمت شهرها هستیم ویکی از عوامل خشکسالی همین حاشیه نشینی در کلان شهرهاست.

اگر دولت به موضوع خشکسالی توجه داشته باشد قطعا از حاشیه نشینی در کلان شهرها جلوگیری خواهد شد.

خشک سالی خط قرمز ما در منطقه

نماینده مردم قاینات وزیرکوه با بیان اینکه خشکسالی ها اکثر روستاهای مارابه مخروبه تبدیل کرده است گفت: در برخی از روستاها بحران آب به حدی شدید است که آبرسانی با تانکر هم جوابگو نیست . خشکسالی در منطقه ما یک خط قرمز است وتنش آبی وبحران آبی به چشم می خورد.

وی بیان داشت :به عنوان نماینده مردم قاینات وزیرکوه وظیفه دارم که دولتمردان را نسبت به این موضوعات حساس کنم .

وی  افزود: دولت دراین بحران بی آبی باید برروی محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارد سرمایه گذاری کند وقطعا در منطقه ماکشت پنبه وهندوانه به عنوان محصولات آب بربه صرفه نیست.

فلاحتی دومحصول زرشک وزعفران در منطقه را که براساس اقلیم منطقه سازگاری دارد از مهم ترین محصولات استراتژیک منطقه نام برد وگفت: متولیان امر باید دراین مورد پاسخگو باشند که آیا برنامه ای برای گسترش این محصولات در قاینات وزیرکوه داشته اند؟

نماینده مردم قاینات وزیرکوه با اشاره به روش آبیاری قطره ای در شهرستان های قاینات وزیرکوه گفت: علی رغم اینکه آمار استفاده کنندگان از این روش های آبیاری زیاد گزارش می شود اما استفاده از روش غرق آبی تغییری نکرده است .

وی افزود:انتقال آب از خارج استان به منطقه دردستور کار دولت قراردارد ووزیر نیروهم با اعلام این خبر ورسانه ای کردن آن،خبر از انتقال آب از کشور عمان راداد وبا این طرح بخشی از مشکلات ما درحوزه آبر سانی حل خواهد شد.

 

نماینده مردم قاینات وزیرکوه با اشاره به هدر رفت بخش عمده ای از آب به خصوص در بخش کشاورزی گفت:قطعا اگر این میزان آب در بخش صنعت نیز استفاده می شد تا کنون بهره های بیشتری از آن کرده بودیم .

وی ضعف مدیریت را در مبحث آب یکی از مهم ترین مسائل اعلام کرد وگفت:در برخی از روستاهای زیرکوه از جمله گزخت وتجنود 30لیتر آب در ثانیه هدر می رود ومدیریت درستی دراین زمینه انجام نشده است وامیدواریم با برنامه هایی که در دست اقدام است این موضوع به جدیت پیگیری وحل شود.

راه اندازی کارخانه های نیمه تعطیل وتعطیل قاین

نماینده مردم قاینات وزیرکوه در مجلس دهم در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص اولویت های اشتغال زایی در شهرستان گفت:اولین اولویت در بحث اشتغال در شهرستان قاینات راه اندازی پروژه ها وکارخانجات نیمه تعطیل یا تعطیل شده است که جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است ورهبری هم براین موضوعات تاکید داشته اند.

وی افزود:ستاد اقتصاد مقاومتی در کشور فعال شده است در استان هم این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

فلاحتی با اشاره به برخی از پروژه های شهرستان قاین گفت: درراستای اقتصاد مقاومتی که یکی از برنامه های این ستاد فعال نمودن پروژه های نیمه تمام در جهت ایجاد اشتغال در کشور است ودراین اوضاع واحوال که به گفته دولتمردان در مسائل بودجه ای مشکلاتی داریم ودر بحث ها عمرانی کلنگ زنی جدیدی نخواهیم داشت وما هم انتظار شروع پروژه جدیدی نداریم اما این انتظار وجود دارد که کارخانه ای مثل UPVCکه 95درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ودستور شخص آقای نوبخت و وزیرکشور واستانداررادارد که سرمایه در گردش داده شود اما 2سال است که هیچ کاری انجام نشده است واز این نمونه ها در شهرک صنعتی قاین وجود دارداقداماتی برای آن صورت گیرد وبانک عامل سرمایه درگردش مورد نیاز را به سرمایه گذار ارائه دهد.

 وی افزود: اولویت  اقتصادمقاومتی درشهرستان قاین راه اندازی کارخانه های نیمه تعطیل وتعطیل شده است که با پیگیری مسئولین وزارت خانه مطبوع وپیگیری هایی که در مرکز خواهیم داشت امیدواریم شاهد راه اندازی کارخانه های شهرستان باشیم که بخش عمده ای از اشتغال را می تواند برطرف کند.

نماینده مردم قاینات وزیرکوه در پاسخ به سوالی یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا همه مسئولین کمبود اعتبارات را مطرح می کنند وشما هم به این موضوع اشاره داشتید گفت:موضوع کمبود اعتبارات موضوعی است که از زبان دولتمردان مطرح می شود وما خود به آن یک نقد جدی داریم که اگر اعتبارات کشوربه گونه ای است که می گویند مشکل داریم خرید بوئینگ های چند صد میلیون دلاری چرا؟پاداش های کلان نجومی چیست؟وسوال ما هم به عنوان نماینده مجلس همین است که اگرمشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد چه طور ماشین های4میلیاردی  برای نهاد ریاست جمهوری خریداری می شودواینها با یکدیگر سازگاری ندارد .

 

نماینده مردم قاینات وزیرکوه اظهارداشت:یک ضعف ساختاری که در استان خراسان جنوبی نسبت به سایراستانها وجود دارد نبود سند آمایش  استان است وعملا یک نقشه راه برای پیشرفت در استان نداشته ایم وپروژه ها بدون در نظر گرفتن موقعیت شهرستان واقلیم هر شهری گذاشته می شده است

 وی افزود:سند آمایش استان تهیه شده است ودرشورای برنامه ریزی استان تصویب شد اما چندین اشکال بر سند وارد بود وتذکرات داده شد وقرارشد ظرف مدت 20روز اشکالات  رفع شود .

فلاحتی  تصریح کرد؛هر سال در فصل تقسیم  بودجه با یک سری مشکلاتی مواجه هستیم.

72درصد پست های حوزه بهداشتی قاین بلاتصدی است

برخی از شاخصه ها ی تقسیم بودجه که جمعیت،محرومیت و وسعت است مطرح می شودواستان ما استانی است که تازه تاسیس وارقامی که در آن قراردارد مشکل دارد وباید یک بار برای همیشه در استان این موضوع را حل وفصل کنند.

وی افزود: درقاینات هم همان ابهام وجود دارد وباید سند معتبری از توسعه در شهرستان داشته باشیم که این موضوع در شهرستان قاین در حال انجام است وباید دیده شود تا چه حد براساس این سند توسعه اقدام می شود

نماینده مردم قاینات وزیرکوه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص وضعیت بهداشتی ودرمانی شهرستان های قاینات وزیرکوه گفت:در شهرستان قاین از لحاظ سخت افزاری ونرم افزاری در زمینه بهداشتی درمانی مشکل داریم وفضای مناسب بیمارستانی ودر مانگاهی در شهرستان نداریم .

72درصد پست های حوزه بهداشتی قاین بلاتصدی است ومدیریت این موضوع با تعداد نیروهای کم سخت است .

وی گفت:وضعیت بهداشتی ودر مانی قاین مناسب نیست ،نیروهای متخصص وکارآمدو کادر پزشکی بسیار موقت وکم هستند وماندگاری پزشکان متخصص درشهرستان بسیار کم است ووزارت بهداشت ودرمان در این زمینه ها باید وارد شود وبه شهرستان های مرزی ومحروم یک سری آیتم هایی در جهت ماندگاری نیروهای پزشکی داده شود.

وی در جهت حل مشکلات بهداشتی ودرمانی قاین گفت: یکی از آیتم های حل این مشکلات ایجاد دانشکده پزشکی است که از مدتها قبل پیگیری این موضوع در دستور کارنمایندگان بوده است وآیتم هایی که برای ایجاد دانشکده پزشکی در شورای گسترش مطرح می شود متناسب با امکانات موجود شهرستان نیست وباید با کمک خیرین ودانشگاهیان ونخبگان آیتم ها را به حد مطلوبی برسانیم ولذا در شرایط فعلی با همین وضعیت باید مدیریت مناسبی داشته باشیم.

فلاحتی در خصوص ماندگاری نیروهای متخصص در شهرستان های محروم نیز گفت: درخواست ما از وزارت بهداشت این است که نیروهای طرحی که به شهرستان ها داده می شوند ماندگاری بیشتری داشته باشند وزمینه حضور بیشتر نیروهای طرحی در شهرستانها وجود داشته باشد.

نماینده مردم قاینات وزیرکوه برخی از مشکلات درمانی را کشوری دانست وگفت: بخشی از مشکلات مدیریتی است وبرخی ریشه دارتراست ودر اکثر شهرهای کشور وجود دارد وباید یک فکر اساسی برداشته شود.

وی از دیدار با وزیر بهداشت ودرمان درآینده ای نزدیک  خبر داد وگفت:در نشستی که با مسئولین وزارت بهداشت خواهیم داشت مسائل ومشکلات بهداشتی شهرستان های قاینات وزیرکوه مطرح خواهد شد وامیدواریم نتایج ارزنده ای دراین نشست حاصل شود.

 

از دیگر موضوعاتی که دراین نشست خبری مطرح شد موضوع گمرک یزدان بود.

مشکل بازارچه یزدان به دلیل ضعف مدیریتی

فلاحتی در این زمینه نیز گفت:در خصوص گمرک یزدان پیگیری های زیادی چه درگذشته وچه در حال صورت گرفته است .

وی افزود: بازارچه در حال حاضر تعطیل شده است. مشکل بازارچه یزدان به دلیل ضعف مدیریتی که در پیگیری این موضوع تا مرحله کشوری وجود دارد می باشد قفل وکلید این بازارچه به دست افاغنه افتاده است.

وی گفت: حرف وسخن آنها این است که در هراستانی یک معبر باید داشته باشیم واین معبر درماهیرود فعال است .اگرچه مسئولین افغان با راه اندازی بازارچه یزدان موافق هستند اما خواسته ما بازگشایی گمرک یزدان است وباز گشایی این گمرک وبازارچه ،عزم جدی در دو وزارت خانه امور خارجه با دیپلماسی قوی ووزارت کشوررا می طلبد ودر جلسه  ای که با مسئولین امور خارجه خواهیم داشت خواستار پاسخ قانع کننده ای هستیم.

نماینده مردم قاینات وزیرکوه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص طرح های گردشگری در شهرستان وحضور گردشگران داخلی وخارجی در این شهرستان گفت:برخی از صنعت گردشگری ما نیاز به یک سری زیرساختها ومرمت هایی دارد که نیاز اعتبارات زیاد عمرانی است که متاسفانه در چند سال اخیر اعتبار زیادی به این مقوله اختصاص داده نشده است.

بخش دیگر زیرساخت های اجتماعی است که بخش خصوصی باید وارد کار شود دراین قضیه رایزنی هایی با مدیران تور در سطح ملی وبین المللی انجام شده است وآنها یک سری انتظاراتی داشتند واگر راه گردشگران داخلی وخارجی به قاینات باز شود که این امرشدنی است وبهترین موقع زمان برداشت زرشک وزعفران است اما باید زیرساخت های لازم برای سکونت وایاب وذهاب فراهم شود والبته قول هایی برای همکاری سایر ارگانهای شهرستان داده شده است وامیدواریم این موضوع هم در شهرستان اجرایی شود واینکه گفته شد استان توجهی به حضور گردشگران داخلی یا خارجی به قاین راندارد از طریق مدیر کل میراث پیگیری خواهد شد.

ضعف نظارتی در بدنه دستگاههای دولتی

یکی دیگر از موضوعاتی که دراین نشست خبری مطرح شد عدم تمایل نمایندگان در کمیسیون فرهنگی بود که فلاحتی درپاسخ به این سوال گفت:عدم استقبال از کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره های قبلی مجلس هم بوده است ومربوط به این دوره تنها نیست  ومشخصا دراین دوره دیدگاه ما این است که نمایندگان به این نتیجه رسیده اند در کمیسیونی که دستشان به لحاظ اقتصادی بازنباشد دربرنامه ریزی نخواهند توانست به جایی برسند ولذا استقبال کمتری صورت گرفت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص حقوق های نجومی واقدامات مجلس در این زمینه گفت:در بحث حقوق های نجومی وپاداش های کلان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که با این گونه فسادها شفاف مبارزه می کند وخوشحالیم که یکی از رسانه ها باعث حساسیت این موضوع می شود ودولت وقوه قضائیه وارد عمل می شود.

ضعف مدیریت در شهرستان  یکی از عوامل توسعه نیافتگی است

وی افزود:ضعف نظارتی در بدنه دستگاهها نه تنها دراین دولت بلکه در دولتهای گذشته نیزعلت ایجاد حقوق ها وپاداش های کلان است وبه عنوان یکی از فسادهای اداری که رهبری بارها تذکر داده اندمطرح می شود و از ابتدای امر که درمورد آن بحث شد رئیس مجلس از دیوان محاسبات خواست که ورود پیدا کند وگزارش دهد وجلسه ای با قوه قضائیه ورئیس مجلس ودیوان محاسبات گرفته شد وگزارش به مردم داده خواهد شد.

نماینده مردم قاینات وزیرکوه ضعف مدیریت در شهرستان را یکی از عوامل توسعه نیافتگی دانست وگفت:یکی از آفت ها وضعف های مدیریت ما درشهرستان که جلوی توسعه را می گیرد این است که در بخش های اداری برخی دوستان توجه بیشتری به مسائل حاشیه ای وسیاسی دارند واین هم کارآمدی خودشان را تضعیف می کند وهم کارآمدی مجموعه کاریشان را وبارها هم گفته ایم وقتی که مدیر ما هنوز انتخابات را تمام نشده می پندارد این یک ضعف مدیریتی است

وی افزود:در حل این مشکلات رسانه ها باید با تحلیل های مناسب وفضای خاص رسانه ای وارد میدان شوند وبنده هم تذکرات لازم را در جلسات متعدد خواهم داد.

فلاحتی گفت: یک بخش هم به عالی ترین مقام سیاسی شهرستان واستان برمی گردد باید مدیر تحت مجموعه خودرا در برابر مردم پاسخگو کنند.

 وی افزود:اگرگرایشات غیرخدمت گزاری دربین مدیران هست ومطرح می شود ، آفتی برای کار مردم است وباید مقابله شود که خودش مصداقی از فساد است .

فلاحتی گفت:همین گرایشا ت باعث می شود که برخی نیروهای کارآمدوفعال  وباتجربه شهرستان نادیده گرفته شوند ودودآن به چشم مردم می رود

نماینده مردم قاینات وزیرکوه در خصوص دانشگاهها ومشکلاتی که در حوزه آموزش عالی به خصوص در مناطق محروم وجود دارد گفت:دانشگاهها عامل توسعه فرهنگی سیاسی واجتماعی در هر منطقه ای است.

وی افزود: یک مشکل اساسی در آموزش عالی استان وجود دارد واین مشکل در کل دانشگاههای استان وبه خصوص در دانشگاه بزرگمهر قاین نیز هست بحث جذب هیئت علمی دانشگاهها ورشته های جدید دراین دانشگاههاست که دستورالعمل های وزارت علوم برای همه دانشگاهها یکسان است

وی افزود:شورای گسترش دانشگاهی یک سری مسائل را مطرح می کند ودانشگاههای نونهال را با دانشگاههای چند ساله در شهرهای مجاور مقایسه می کند وبراساس این هیئت علمی ورشته می دهندو پیشرفت دانشگاههای کوچک تر را با مشکل مواجه می کند ومحرومیت دانشگاههای مثل دانشگاه بزرگمهر را افزایش ودانشگاههای مادر را قوی تر می کند واین یک ضعف در آموزش عالی است

فلاحتی گفت: براساس گزارشاتی که مسئولین دانشگاه بیرجندوبزرگمهر قاین ارائه کردند اگر در طی 10سال آینده فکری برداشته نشود بسیاری از رشته های دانشگاهی  تعطیل خواهدشد وجمعیت دانشجویی نیز کاهش خواهد یافت.

 

وی گفت:جلسه ای از طریق کمیسیون آموزش وتحقیقات با مسئولین وزارت علوم گرفته خواهد شد ومسئولین دانشگاههای بیرجند وقاین  دعوت خواهند شد تا مشکلات از زبان آنها نیز مطرح شود.

فلاحتی در خصوص حضور دانشجویان در دانشگاههای شهرهای کوچک واز جمله دانشگاه بزرگمهر قاین گفت:ما باید قدرت جذابیت برای درس خوان دانشجو دردانشگاههای قاین را بالا ببریم واین به دانشگاه ومسئولین محلی در شهرستان برمی گردد.

روش انتخاب استاندارروش پسندیده ای نبود

موضوع انتصاب استاندارجدید از دیگر موضوعاتی بود که دراین نشست مطرح شد .

نماینده مردم قاینات وزیرکوه دراین خصوص نیز گفت:عزل ونصب استانداران به عهده دولت است وبسیاری از دولت ها عزل ونصب های استاندار را با نمایندگان شهرستانها هماهنگ می کنندونظر نمایندگان را میگیرند تا منافع ملی لحاظ شود.

فلاحتی گفت:این دولت دراین زمینه نه تنها دراستان ما که دربسیاری از استانها ضعیف عمل کرده است

دراستان ما تغییر استاندار بدون مشورت با نمایندگان استان صورت گرفت واگر مشورتی می شد به نفع خود دولت بودوگلایه خودرا از طریق مجلس به وزیر کشورودولت خواهیم گفت وقبلا هم گفته ایم

وی گفت: مابه شخص کاری نداریم روش کار روش پسندیده ای نبود.

فلاحتی دربخش پایانی این نشست خبری خطاب به مسئولین استانی گفت:اگرمی خواهید استان رشد داشته باشد توسعه متوازن استان را رقم بزنید .توسعه متوازن استان یعنی این که همه شهرستان های استان به آنچه که حقشان هست برسنددرنتیجه زمینه مهاجرت هم از بین می رود ،رضایت مندی در مردم ایجاد می شودوامکانات بر اساس ظرفیت های هر شهرستانی تقسیم شودوهمه شهرستان ها دیده شوند

وی افزود:متاسفانه هنوز که هنوز است مدیران ما دید استانی ندارند ودید آنها شهرستانی است واین آفت مدیران استانی ماست

دوستان درمرکز استان نباید قاین را رقیب خود بدانند بلکه قاینات شهرستانی تاریخی وتوسعه یافته است که به هرمیزانی به آن رسیدگی شود آبروی استان وسرمایه استان است. واین نیاز به گذر به زمان با مدیرانی با دید باز دارد.