توانا براساس گزارش بانك مركزي جمع كل داراييهاي سيستم بانكي در پايان سال ۸۷ معادل ۵۳۹ هزار و ۲۸۷ ميليارد و ۲۰ ميليون تومان اعلام شده بود كه اين رقم در بهمن ماه سال گذشته با ۱۰.۳ درصد رشد به ۵۹۴ هزار و ۶۷۲ ميليارد و ۹۰ ميليون تومان رسيده است.
طبق این گزارش افزایش دارایی‌های سیستم بانکی در بهمن سال ۸۷ نسبت به بهمن سال ۸۶ معادل ۱۴.۷درصد بوده که این رشد با کاهشی ۴.۸ درصدی در یک سال منتهی بهمن ۸۸ به ۹.۹ درصد رسیده است.
این گزارش حاکی‌است جمع کل دارایی‌های سیستم بانکی در بهمن سال ۸۸ نسبت به پایان سال ۸۷ از افزایش ۵۵ هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۷۰ میلیون تومانی برخوردار بوده است.
همچنین در ترازنامه منتشر شده از سوی بانک مرکزی، جمع کل بدهی‌های سیستم بانکی در بهمن سال گذشته نیز ۵۹۴ هزار و ۶۷۲ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان اعلام شده است.