به گزارش فارس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به یک میلیون نفر در حوزه انتخابیه تهران ری، شمیرانات و اسلام شهر در انتخابات مشارکت داشتهاند که ۲۵۰ هزار نفر از آنها افراد ۲۵ تا ۳۵ ساله بودند.