دومین دوره از انتخابات دور نهم از مجلس شورای اسلامی در سه حوزه از اصفهان برگزار شد که در این سه حوزه تا کنون بر اساس نتایج اولیه شمارش اراء منصوری، فولادگر و عمرانی پیشتاز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابی شهرستان اصفهان حمید رضا فولادگر و مرتضی طلایی به یکدیگر رقابت دارند که تا کنون در این حوزه حمیدرضا فولادگر نسبت به رقیب خود پیشتاز بوده است.

همچنین در حوزه انتخابی شهرستان لنجان نیز مجید منصوری و محسن کوهکن با یکدیگر رقابت داشتند که تا کنون مجید منصوری پیشتاز بوده است.

بر اساس گزارشات دریافتی در حوزه انتخابی شهرستان سمیرم نیز رقابت میان بهروز جعفری و سکینه عمرانی بوده که تا کنون سکینه عمرانی پیشتاز میدان بوده است.