به گزارش خبرگزاری فارس در حوزه انتخابیه ایلام علیاکبر متین و احمد شوهانی به مجلس راه یافتند.

در حوزه انتخابیه دهلران نیز علی محمد احمدی راهی بهارستان شد.

استان ایلام در مجموع دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.

حوزه انتخابیه دهلران شامل شهرستانهای دهلران، آبادانان و درهشهر است و حوزه انتخابیه ایلام شامل شهرستانهای ایلام، شیروان چرداول، ایوان، مهران و ملکشاهی است.