به گزارش فارس از زابل، در حوزه انتخابیه سیستان، دو نماینده با هم به رقابت پرداختند که سرانجام حلیمه عالی با ۷۰ هزار و ۵۵۶ رأی، بیشترین آراء را نسبت به رقیب انتخاباتیاش به دست آورد و روانه بهارستان شد.

احمدعلی کیخا کاندیدای نفر دوم از حوزه انتخابیه سیستان با کسب ۴۵ هزار و ۳۵۱ رأی نتواست به مجلس نهم راه یابد.

سطح میزان مشارکت مردم در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند، ۶۴ درصد بوده است که این میزان نسبت به دور دوم مجلس هشتم افزایش داشته است.