حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس در جمع خبرنگاران گفت: دیوان محاسبات درآمدهای پیشنهادی کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس را برای تامین کالاهای اساسی را کارشناسی، واقعی و قابل تحقق  تشخیص داد و این درآمد ها پیشنهادی  را تایید کرد.

وی افزود: طرح تامین کالاهای اساسی که توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طراحی و ارائه شده و به تصویب مجلس رسیده است، برای بررسی به شورای نگهبان، ارسال شده بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان براین طرح، عدم تامین منابع آن بود، که کمیسیون با جلسات متعدد کارشناسی با حضور نماینده شورای نگهبان منابع را به صورت مشخص، تعیین کرد.

وی افزود: دیوان محاسبات کشور نیز منابع تعیین شده پیشنهادی را، کارشناسی، واقعی و دست یافتنی تشخیص داد و برآن مهر تایید زده است. براین اساس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس، ایرادات شورای نگهبان را بررسی واصلاحات لازم و  مورد نیاز در آن صورت گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد: شورای نگهبان با امعان نظر و دقت طرح مورد نظر را بررسی و تایید نماید.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس، هدف اساسی این طرح را کمک به بهبود معیشت، اقشار مختلف جامعه که تحت فشارهای اقتصادی ومعیشتی هستند برشمرد وگفت: امیدواریم دولت با هماهنگی مجلس و اجرای این طرح بتواند گامهای موثر جهت کاهش بار اقتصادی و فشار معیشتی از دوش اقشار مختلف مردم بردارد.