پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اسناد مکاتبات سری گروهک  حرکة النضال با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی را منتشر کرد. این اسناد به شرح ذیل است: