شهروندان تهرانی مبتلا و یا دارای علائم می توانند برای غربالگری بیماری کرونا به مراکز منتخب اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.

 لیست مراکز منتخب غربالگری بیماران مبتلا یا مشکوک به ویروس کووید ۱۹ در تهران به شرح زیر است. 

لیست مراکز غربالگری کووید 19 در تهران

لیست مراکز غربالگری کووید 19 در تهران  2

مرکز تست کرونا

تهرانی‌ها برای تست کرونا به کجا مراجعه کنند؟

تهرانی‌ها برای تست کرونا به کجا مراجعه کنند؟

تهرانی‌ها برای تست کرونا به کجا مراجعه کنند؟

تهرانی‌ها برای تست کرونا به کجا مراجعه کنند؟

تهرانی‌ها برای تست کرونا به کجا مراجعه کنند؟