اولین تصویر از محل ترور دانشمند رده بالای کشور، محسن فخری زاده منتشر شده است.

عکس محل ترور محسن فخری زاده