شهید فخری زاده، در یک صوت منتشر شده، با اشاره به شهادت  سردار سلیمانی ، گفته است: باور و یقینمان این است که هر خونی روی زمین بریزد، گل بزرگ پیروزی از درون آن خواهد دمید و بدون شک، انتقام خون سردار سلیمانی گرفته خواهد شد.