در حاشیه الحاق ناوبندر مکران به نیروی دریایی ارتش ، تصویری زیبا از ناوبندر مکران را مشاهده می نمایید.

ناوبندرمکران