به گزارش افکارنیوز، مهدي كوچكزاده در گفتوگو با ايسنا، گراني و اشتغال را اولويتهاي اصلي مجلس نهم توصيف كرد و در ارزيابي خود از تركيب سياسي مجلس گفت: من هيچ دغدغهاي جز مسائل مردم ندارم و ارزيابي از تركيب مجلس براي كساني بماند كه بر سر كرسي رياست دعوا ميكنند.

وي در مورد رياست مجلس خاطر نشان كرد:من در اين دعواها وارد نميشوم چرا كه معتقدم اينها همه دعواي قدرت است.