امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی راهبرد دولت بایدن در قبال ایران را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

  اول ایران به برجام برگردد.

 اجرای تعهدات برجامی ایران راستی آزمایی شود.

بعد از راستی آزمایی، امریکا به برجام برمی گردد.

 ایران باید برای ورود به مذاکرات جامع شامل متن برجام و موضوعات موشکی و منطقه ای اطمینان دهد.

به زبان ساده، راهبرد دولت ترامپ با ادبیات نرم

نقشه بایدن برای ایران چیست؟