به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، جزء ۲ از بند ۸ ماده واحده این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد همه سهام و یا سایر حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری و یا مدیریت همه بنگاههای مشمول گروه یک که تا پایان سال ۱۳۹۰ واگذار نشدهاند (پیوست یک) و بنگاههای مشمول گروه ۲ ماده یاد شده (پیوست ۲) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانهداری کل واریز کند.