به نظر می رسد این حرکت رئیس جمهور به معنی موافقت وی با درخواست این شهروند مشهدی باشد