54 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس شدند.

 متن درخواست این 54 نماینده به شرح زیر است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

بدینوسیله امضاکنندگان درخواست اعمل ماده 130 آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز اعمال ماده  120 و 121 آیین‌نامه داخلی به‌صورت قیام و قعود را داریم و امیدواریم در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش تسنیم، در ماده 120 آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: "هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان به ‌جاى استفاده از دستگاه الکترونیکى و یا قیام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمایند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست، رأى‌گیرى به‌عمل مى‌آید و درصورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و به‌طور علنى به رأى گذاشته می‌شود".

در ماده 121 آیین نامه داخلی مجلس نیز آورده شده: "در رأى علنى با ورقه، هر نماینده داراى سه ‌نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روى کارت‌ها چاپ شده است. کارت سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت دبیران در گلدان‌ها می‌ریزند. نمایندگانى که رأى ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب می‌شوند.

تبصره- اسامى موافقین، مخالفین و ممتنعین و کسانى که در رأى‌گیرى شرکت نکرده و یا بعد از اعلام أخذ رأى از تالار خارج شده‌اند، بدون اینکه در جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌گردد".

ماده 130 این آیین‌نامه تصریح می‌کند: "اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمى‌توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس."

به گزارش تسنیم، بررسی این طرح در دستورکار امروز قوه مقننه بود که کلیات آن با رأی نمایندگان رد شد.