صفحه توییتر منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به نقل از ایشان نوشت: حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن بسیار مهم است که متأسفانه امروز با گسترش فضای مجازی به تدریج این ادب دارد کمرنگ میشود.

بدزبانی و بدگویی باید از جامعه جمع شود.

مکتب ائمه‌ از این چیزها مبرا است. در اظهارات، قول‌ به‌ غیرعلم، غیبت، تهمت، بدگویی و بدزبانی نباید باشد.

رهبری