به گزارش اروم نیوز سایت هوادارن شاهین نجفی به خاطر توهین به مقداسات و اهل بیت در تاریح۹۱/۲/۲۳ بر اثر حمله گروه شنو هکرز بسته شد.