محمدحسن آصفری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در زمینه اقداماتی در مسیر برجام گفت: تنها وظیفه آمریکایی ها که باید قانونی انجام شود برداشتن تحریم ها علیه ایران است و تا زمانی که  تحریم ها برداشته نشود، اقداماتی چون رفع محدودیت تردد دیپلمات ها و لغو مکانسیم ماشه اقدامی سیاسی است و برای ایران اهمیت ندارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شوری اسلامی تاکید کرد: مهمترین مسئله ای که آمریکایی ها باید به آن توجه کنند رفع تحریم ها است، در واقع رفع تحریم ها چراغ سبزجمهوری اسلامی ایران برای کنار گذاشتن اقدام راهبردی است و تا زمانی که آمریکایی ها تحریم ها را همانطور که رهبری فرمودند رفع نکنند، هیچ مجوزی به  سازمان انرژی و دولت برای لغو اجرای مفاد قانون اقدام راهبردی رفع تحریم ها صادر نمی شود.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بایدن به جای صحبت در خصوص اقدامات بی اثر، درباره عمل به تعهدات بین المللی خود در قبال ایران و برجام تصمیم گیری کند.

 دولت جدید آمریکا اخیرا تلاش‌هایی را برای بازگشت مجدد به برجام آغاز کرده است. مسولان کشورمان تاکید دارند هرگونه بازگشت آمریکا به برجام زمانی ارزش دارد که همه تحریم‌های ظالمانه که در دولت ترامپ علیه ایران وضع شده است، لغو شود.

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به عقب نشینی آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه، خواستار لغو تمام تحریم های بازگردانده شده و اعمال شده در دولت ترامپ علیه ایران شد.