بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از امروز در صحن علنی مجلس آغاز شد.

گفتنی استT محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی بودجه در صحن علنی مجلس حضور یافتند.