​عباس مقتدایی تصریح کرد: دولت بایدن وضعیت روشنی ندارد، آنها از یک سو بیان می کنند که به دنبال تغییر رفتار هستند و از سوی دیگر مسیر دولت گذشته را طی می کنند.

وی افزود:ادعای مذاکره بدون قیدوشرط و پیگیری قطعنامه در شورای حکام علیه ایران با هم همخوانی ندارد،این کشور باید شفاف بیان کند که آیا می خواهد به وظایف بین المللی خود عمل کند یاهمچنان می خواهد همان بی عملی ترامپ را تکرار کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد:مجلس با دقت رفتار آمریکا و دوستان غربی او را رصد می کند و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم باید توجه کند که یک سازمان فنی است و نباید اسیر رفتار های سیاسی آمریکا شود.

وی تاکید کرد:پیام جمهوری اسلامی ایران یک موضوع است و آن "عمل در برابر عمل است"و هیچ چیز دیگری هم برای ما ملاک نیست و اگر احساس کنیم  هر دولت و نهاد دخیلی در برجام رفتار غیر مسئولانه ای انجام می دهد گزینه ای متناسبی روی میز داریم که در زمان خود به کار می گیریم.