افكار نيوز - ...محمدرضا با غرور و خوشوقتی اتومبیل پیکان را که تازه یکی دو سال بود در ایران مونتاژ میشد بهعنوان پیروزی صنعتی ایران به چائوشسکو (رئیسجمهور دیکتاتور رومانی) نشان داده بود، اما چائوشسکو به محمدرضا گفته بود:

شما اگر اسب پرورش بدهید بهتر از آن است که اتومبیل انگلیسی را به نفع اقتصاد بریتانیا مونتاژ کرده و به مردم خودتان بفروشید!


از کتاب دخترم فرح تقریر فریده دیبا


پايان خبر/ب.