در حال حاضر علوم و فناوری هسته‌ای به عنوان فناوری برتر (های تک) محسوب می‌شود.

امروزه تاثیر این علوم بر افزایش دانش بشری غیرقابل تردید است و می‌تواند به عنوان یک عنصر اساسی و مبنای ضروری برای توسعه پایدار به شمار آید.

اینفوگرافی