افكار نيوز: احمدي نژاد: تا كنون 4 قطعنامه عليه ايران صادر كردهاند كه بينتيجه بوده اگر 4000 قطعنامه هم صادر كنند ما بر مواضع خود ايستادهايم.

به گزارش خبرنگار افکار، رئیس جمهور که در همایش ایرانیان خارج از کشور صحبت می‌کرد گفت: ما اهل مذاکره و صحبت هستیم اما صحبت منطقی و عاقلانه و نه قلدر مآبانه.

وی همچنین تصریح کرد: باید گفتگوها روند منطقی و در سطح مساوی برگزار شود.

مشروح سخنان رئیس جمهوری پس از اتمام مراسم درج خواهد شد.

پايان خبر/ب.