بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با تشریح این موضوع که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تا زمان همه گیری واکسن کرونا تنها راهکار پیش رو برای مهار بیماری کروناست؛ خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت ، میانگین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در کشور، حدودا ۶۵ درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا با بیان این موضوع که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در سطح ۲ استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، بین ۴۲ تا ۴۹ درصد بوده است؛ تشریح کرد: استان سیستان و بلوچستان با رعایت ۴۲ درصد دستورالعمل‌های بهداشتی در اماکن عمومی بعنوان آخرین و استان زنجان با ۸۲ درصد، در صدر استان‌ها قرار دارد.

وی همچنین در خصوص وضعیت رعایت دستورالعمل‌ها در سایر استان‌های کشور گفت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در ۱۶ استان آذربایجان شرقی- ایلام- البرز- بوشهر- خراسان شمالی- خراسان رضوی- خوزستان – چهارمحال و بختیاری- کردستان- کهگیلویه و بویراحمد- گیلان- گلستان- لرستان- همدان- هرمزگان و مازندران، بین ۵۰ تا ۶۳ درصد بوده است.

دین پرست همچنین در خصوص رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در ۸ استان اصفهان- تهران - خراسان جنوبی- فارس- قم-کرمانشاه- کرمان و مرکزی، هم گفت: میانگین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این استان‌ها بین ۶۴ تا ۷۲ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در (۵) استان: اردبیل- زنجان – قزوین- سمنان و یزد، بین ۷۳ تا ۸۲ درصد بوده است.

دین پرست در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی گفت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، میانگین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این بخش حدودا ۶۷ درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در این خصوص گفت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۸ درصد، آذربایجان غربی با ۵۰ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۸ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اقدام و استان‌های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۸۰ درصد و اردبیل با ۷۶ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قرار دارند.

موضوع ماسک از دیگر موضوعات مورد اشاره معاون وزیر کشور بود و در این خصوص گفت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۶ درصد بوده است.

دین پرست در این خصوص خاطر نشان کرد: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۵۱ درصد و گلستان با ۵۵ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به استفاده از ماسک در اماکن عمومی اقدام و استان‌های زنجان با ۸۳ درصد، یزد با ۸۲ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قراردارند.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم گفت: میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۴ درصد بوده است.

وی در این خصوص گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۴۹ درصد و گلستان با ۵۴ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، اقدام و استان‌های زنجان با ۸۲ درصد، یزد با ۸۱ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قرار دارند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اهمیت موضوع تهویه هوای مناسب در اماکن عمومی، جهت مهار بیماری کرونا، افزود طبق گزارش متخصصین بهداشتی هم گفت: میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه درکشور، ۶۷ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در (۵) استان: اردبیل- زنجان – قزوین- سمنان و یزد، بین ۷۳ تا ۸۲ درصد بوده است.

دین پرست در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی گفت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، میانگین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این بخش حدودا ۶۷ درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در این خصوص گفت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۸ درصد، آذربایجان غربی با ۵۰ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۸ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اقدام و استان‌های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۸۰ درصد و اردبیل با ۷۶ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قرار دارند.

موضوع ماسک از دیگر موضوعات مورد اشاره معاون وزیر کشور بود و در این خصوص گفت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۶ درصد بوده است.

دین پرست در این خصوص خاطر نشان کرد: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۵۱ درصد و گلستان با ۵۵ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به استفاده از ماسک در اماکن عمومی اقدام و استان‌های زنجان با ۸۳ درصد، یزد با ۸۲ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قراردارند.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم گفت: میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۴ درصد بوده است.

وی در این خصوص گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۴۹ درصد و گلستان با ۵۴ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، اقدام و استان‌های زنجان با ۸۲ درصد، یزد با ۸۱ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قرار دارند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اهمیت موضوع تهویه هوای مناسب در اماکن عمومی، جهت مهار بیماری کرونا افزود: میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه درکشور، ۶۷ درصد بوده است.

دین پرست در خصوص وضعیت استان‌ها در این زمینه گفت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۶ درصد، آذربایجان غربی با ۵۶ درصد و گلستان با ۵۷ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی اقدام و استان‌های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۷۹ درصد و قزوین با ۷۸ درصد، در رتبه‌های نخست این گروه از استان‌ها قراردارند.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در خصوص آخرین وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت هم گفت: از مجموع تعداد کل ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحد‌های کارگاهی، در این بازه زمانی، تعداد ۲۵۹۳۳۳ واحد مورد بازرسی واقع شده اند.

وی اضافه کرد: در نتیجه این بازرسی ها؛ ۳۱۸۷۴ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی گردیده و ۱۷۴۱ مورد نیز پلمپ صورت پذیرفته است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در بخش دیگری از صحبت هایش به روند کند، غیر قابل پذیرش و نگران کننده میانگین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در اماکن عمومی و در سطح اکثر استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: میانگین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در اماکن عمومی از حدودا ۶۲ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به قریب ۶۵ درصد، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است که با میانگین ۹۵ درصدی مورد انتظار فاصله زیادی داشته و ضرورت دارد که ستاد‌های استانی مبارزه با بیماری کرونا و بویژه کمیته نظارت وزارت بهداشت، اهتمام بیشتری در راستای نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و برخورد قانونی با ناقضین آن معمول دارند.

وی اضافه کرد: در طول سه هفته اول اردیبهشت ماه، دو استان سیستان و بلوچستان با افزایش میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ۲۳ درصد به ۴۲ درصد، کماکان در رتبه ۳۱ کشوری و آذربایجان غربی با ارتقای میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ۴۵ درصد به ۴۹ درصد، همچنان در رتبه ۳۰ جدول استان‌های کشور قرار دارد و ستاد‌های مبارزه با بیماری کرونا در این دو استان که ماههاست در انتهای جدول استانی جای گرفته اند و میزان رعایت برخی از شاخص‌ها در این دو استان، حتی حدود ۵۰ درصد استان‌های موفق در این حوزه است، به همراه دیگر استان‌ها که سطح رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در آنها، با میانگین کشوری و سطح مورد انتظار فاصله جدی دارند، بایستی با جدیت و برنامه ریزی مناسب، نسبت به شناسایی نقاط ضعف موجود و برداشتن گام‌های موثر در جهت جبران عقب افتادگی‌های موجود اقدام نمایند.

دین پرست همچنین به افزایش ناچیز میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی، از ۶۵ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۸ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، اشاره کرد و گفت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، از ۶۲ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۶ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است.

معاون وزیر کشور با اظهار این موضوع که میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی هم از ۶۱ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۵ درصد در بازه زمانی۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است تصریح کرد: در بخش رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی هم شاهد رشد بسیار ناچیز هستیم و در این خصوص میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی از ۶۳ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۷ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در پایان با تشریح این موضوع که از مجموع کل ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحد‌های کارگاهی، دربازه زمانی سه هفته اول اردیبهشت ماه، مجموعاً تعداد ۸۷۱۳۶۶ واحد توسط تیم‌های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی واقع شده اند، گفت: در نتیجه این بازرسی ها؛۱۱۱۸۹۶ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی گردیده و در۱۰۶۴۳ مورد نیز، منجر به پلمپ واحد‌های صنفی شده است.