فریدون عباسی در توئیتی نوشت: احراز صلاحیت شدگان در مناظرات نباید در دام ادامه دهندگان خط شارلاتانیزم بیافتند. پاسخ جناب آقای رئیسی به حملات جفاگونه، معقول و با آرامش بود.

اما یک نفر نشان داد که دوپینگ نکرده و در هشت سال با کار مداوم در دولت سایه، برنامه مشخص و قابل اجرا دارد. به این مهم دقت کنیم.

فریدون عباسی