محسن رضایی : هشت سال پیش در مقام دوربین ها در مقابل آن کلید بی خاصیت گفتم اگر اوضاع به این صورت ادامه پیدا کند، ارزش پول ما سقوط خواهد کرد.

محسن رضایی