میثم مطیعی در توئیتی نوشت:  مناظره فقط اونجاش که یک نفر یاد بقیه آورد که همه ما در محضر خدا هستیم.

میثم مطیعی