تقی دژاکام در توئیتی نوشت: چندچیز از مرحوم محتشمی پور بیشتر در ذهنم باقی مانده، یکی مجله بیان با آن مقالات تند علیه عبدالکریم سروش و علیه تهاجم فرهنگی غرب، یکی بازسازی منزل امام در شارع الرسول نجف که باقیات‌الصالحات خوبی از اوست و یکی هم سیلی محکمی که بعد از ماجرای  سلمان رشدی در هیئت دولت به بهزاد نبوی زد.

سیلی محتشمی پور به بهزاد نبوی