داماد و دختر رئیس جمهور با حضور در حسینیه ارشاد رای دادند.

داماد و دختر روحانی

داماد روحانی